Kontakt

Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej Stomatologia Borowski

Rejestracja:

Nr konta bankowego: 14 1090 2851 0000 0001 5407 4950

Santander Bank

Inspektor Ochrony Danych

Paulina Gogolewska
iod@perfectinfo.pl

STOMATOLOGIA BOROWSKI Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie przy ul. Burakowskiej 5/7 (01-066 Warszawa), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000857919, NIP: 5272935440, wysokość kapitału zakładowego: 5.000 zł.

Menu